• تبلیغات افقی در بالای سایت
  سفارش
  اندازه بنر : 60 - 468

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در صورت ادامه همکار میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 12000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 4 ماه : 38000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 8 ماه : 66000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 12 ماه : 94000 تومان
 • تبلیغات متنی
  سفارش
  نمایش عنوان سایت شما + لینک سایت شما

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در صورت ادامه همکار میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 5000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 4 ماه : 12000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 8 ماه : 30000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 12 ماه : 45000 تومان
 • برچسبها
  سفارش
  عنوان سایت شما

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در صورت ادامه همکار میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 4000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 4 ماه : 17000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 8 ماه : 34000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 12 ماه : 54000 تومان
 • تبلیغات افقی در انجمن
  سفارش
  اندازه بنر : 60 - 468

  توجه داشته باشید که این ارقام برای تبلیغات بدون تخفیف بوده و در صورت ادامه همکار میتوانید از تخفیف برخوردار شوید

  قیمت تبلیغ به مدت 1 ماه : 8000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 4 ماه : 18000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 8 ماه : 35000 تومان
  قیمت تبلیغ به مدت 12 ماه : 55000 تومان